MG娱乐

> vietnamese > Tin t?c > V?nh b?c b? > Trung t?m h?i viên
Bê? ma?c H??i nghi? C??p cao ASEAN l??n th?? 35, H??i nghi? C??p cao ??ng A? va? ca?c h??i nghi? liên quan
 M?i nh?t:2019-11-05 18:32:27   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI

\

Theo T?n Hoa xa?: H??i nghi? C??p cao ASEAN l??n th?? 35, H??i nghi? C??p cao ??ng A? va? ca?c h??i nghi? liên quan nga?y 4/11 ?a? bê? ma?c ta?i B?ng C??c, Tha?i Lan. Ca?c n???c ASEAN va? ca?c ???i ta?c ?a?t ????c nhiê?u tha?nh qua? vê? ca?c v??n ?ê? nh? cu?ng ??ng pho? tha?ch th??c, th??c hiê?n pha?t triê?n bê?n v??ng, thu?c ???y h??p ta?c kinh tê? khu v??c, v.v., tiê?p thêm ???ng l??c m??i cho x?y d??ng nh??t thê? ho?a kinh tê? khu v??c tri?nh ??? cao h?n, thu?c ???y h??p ta?c ??ng A? co? b???c pha?t triê?n l??n h?n.

Thu? t???ng Tha?i Lan Pray-u?t, n???c Chu? ti?ch lu?n phiên ASEAN chuyê?n chiê?c bu?a g?? t???ng tr?ng quyê?n l??c cu?a n???c Chu? ti?ch lu?n phiên ASEAN cho Thu? t???ng Viê?t Nam Nguyê?n Xu?n Phu?c, n???c Chu? ti?ch lu?n phiên ASEAN n?m 2020.

Thu? t???ng Nguyê?n Xu?n Phu?c pha?t biê?u cha?o m??ng cho biê?t, n?m 2020 la? ky? niê?m 5 n?m kha?nh tha?nh C??ng ???ng ASEAN, Viê?t Nam se? d??c s??c cu?ng c?? s??c ma?nh cu?a ASEAN, t?ng c???ng Nh??t thê? ho?a kinh tê? va? kê?t n??i khu v??c, n?ng cao kha? n?ng cu?a ca?c c? quan ASEAN, t?ng c???ng s?? t??ng ta?c gi??a ASEAN v??i c??ng ???ng qu??c tê?.

XML 地图 | Sitemap 地图