MG娱乐

> vietnamese > Tin t?c > Qu?ng T?y > Trung t?m h?i viên
S?n bay ?a?i H?ng B??c Kinh v??n chuyê?n g??n 80 nghi?n l???t ha?nh kha?ch trong ky? nghi? Qu??c kha?nh Trung Qu??c
 M?i nh?t:2019-10-09 18:21:43   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI

T?? nga?y 1-7/10, S?n bay ?a?i H?ng B??c Kinh c??t, ha? ca?nh 504 l???t chiê?c ma?y bay, trung bi?nh 72 chiê?c/nga?y; ?o?n tiê?p 79,4 nghi?n l???t ha?nh kha?ch xu??t nh??p ca?nh, trung bi?nh 11,3 nghi?n l???t ng???i/nga?y. S?? liê?u cho th??y, t?? S?n bay ?a?i H?ng ?i va?o hoa?t ???ng ?ê?n nay, cao ?iê?m ha?nh kha?ch xu??t ca?nh ???u tiên xu??t hiê?n va?o nga?y 5/10, h?n 7 nghi?n l???t ha?nh kha?ch xu??t ca?nh; cao ?iê?m ha?nh kha?ch nh??p ca?nh xu??t hiê?n va?o nga?y 6/10, g??n 8 nghi?n l???t ha?nh kha?ch nh??p ca?nh, t??ng s?? ng???i xu??t nh??p ca?nh ?a?t 14,9 nghi?n l???t ng???i. Theo th??ng kê, S?n bay ?a?i H?ng “co? khu?n m??t ?e?p” ca? tha?y ?a? ?o?n tiê?p 518,4 nghi?n l???t “du kha?ch ?ê?n tham quan” trong ky? nghi? Qu??c kha?nh.

XML 地图 | Sitemap 地图