MG娱乐

> vietnamese > Tin t?c > Tin qu?c t? > Trung t?m h?i viên
Kênh thê? thao CCTV5 ?a?i Pha?t thanh-Truyê?n hi?nh Trung ??ng Trung Qu??c tuyên b?? l??p t??c ta?m ng??ng pha?t so?ng ca?c tr??n thi ???u bo?ng r?? NBA
 M?i nh?t:2019-10-08 18:07:47   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI

Nga?y 8/10, kênh thê? thao CCTV5 ?a?i Pha?t thanh-Truyê?n hi?nh Trung ??ng Trung Qu??c m??t l??n n??a ra tuyên b??, quyê?t ?i?nh l??p t??c ta?m ng??ng pha?t so?ng ca?c tr??n thi ???u bo?ng r?? NBA.

Tuyên b?? viê?t, chu?ng t?i chu? y? ?ê?n U?y viên Hiê?p h??i Bo?ng r?? nha? nghê? My? (NBA), ?ng Adam Silver ?ang tham gia hoa?t ???ng ta?i Nh??t Ba?n ?a? pha?n h??i vê? viê?c T??ng Gia?m ???c C?u la?c b?? bo?ng r?? Houston Rockets Daryl Morey co? ng?n lu??n kh?ng thi?ch ?a?ng liên quan ?ê?n H??ng C?ng. Vê? l??i no?i cu?a ?ng Adam Silver u?ng h?? quyê?n l??i t?? do ng?n lu??n cu?a ?ng Daryl Morey, chu?ng t?i c??c l??c b??t bi?nh va? pha?n ???i. Chu?ng t?i cho r??ng, mo?i ng?n lu??n tha?ch th??c chu? quyê?n qu??c gia va? ??n ?i?nh xa? h??i ?ê?u kh?ng n??m trong pha?m tru? t?? do ng?n lu??n.

Vi? v??y, kênh thê? thao CCTV5 ?a?i Pha?t thanh-Truyê?n hi?nh Trung ??ng Trung Qu??c quyê?t ?i?nh, ngay l??p t??c ?i?nh chi? pha?t so?ng ca?c tr??n thi ???u vo?ng Pre-season cu?a NBA, l??p t??c ra? soa?t mo?i quan hê? giao l?u h??p ta?c v??i NBA.

XML 地图 | Sitemap 地图