MG娱乐

> vietnamese > Tin t?c > V?nh b?c b? > Trung t?m h?i viên
Tr???ng Ban Ban Liên la?c ???i ngoa?i Trung ??ng Trung Qu??c T??ng ?a?o l??n l???t tiê?p kha?ch Viê?t Nam va? Pha?p
 M?i nh?t:2019-07-11 18:02:10   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI
Theo T?n Hoa xa?: Nga?y 10/7, ta?i B??c Kinh, Tr???ng Ban Ban Liên la?c ???i ngoa?i Trung ??ng Trung Qu??c T??ng ?a?o ?a? l??n l???t tiê?p ?oa?n Ca?n b?? c??p cao ?a?ng C??ng sa?n Viê?t Nam do ?y viên d? khuy?t Trung ??ng, Phó Bí th? Th??ng tr?c T?nh ?y Thái Bình Ng? ??ng H?i d??n ???u va? ?oa?n ?a?i biê?u Qu??c h??i Pha?p do Chu? ti?ch Tiê?u ban H??u nghi? Pha?p – Trung Tr??n V?n Hu?ng d??n ???u.
XML 地图 | Sitemap 地图