MG娱乐

> vietnamese > Tin t?c > Tin qu?c t? > Trung t?m h?i viên
Ha?n Qu??c yêu c??u Nh??t Ba?n ru?t la?i biê?n pha?p kiê?m soa?t xu??t kh??u ta?i T?? ch??c Th??ng ma?i thê? gi??i
 M?i nh?t:2019-07-10 18:25:08   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI

Theo T?n Hoa xa?: Ta?i H??i nghi? H??i ???ng Th??ng ma?i ha?ng ho?a T?? ch??c Th??ng ma?i thê? gi??i diê?n ra nga?y 9/7 ta?i Gi?-ne-v?, Ha?n Qu??c yêu c??u Nh??t Ba?n ru?t la?i biê?n pha?p t?ng c???ng kiê?m soa?t xu??t kh??u v??t liê?u ba?n d??n nh??m va?o Ha?n Qu??c.Ha?n Qu??c ca?nh ba?o r??ng, biê?n pha?p kiê?m soa?t xu??t kh??u cu?a Nh??t Ba?n se? qu??y nhiê?u chu??i gia? tri? toa?n c??u cu?a sa?n ph??m ?iê?n t??, va? ta?c ???ng tiêu c??c t??i doanh nghiê?p toa?n c??u va? Nh??t Ba?n.

Nh??t Ba?n ?a?p la?i r??ng biê?n pha?p m??i ??y kh?ng pha?i c??m v??n th??ng ma?i, ma? la? kê?t qua? ?a?nh gia? la?i c??n thiê?t ???i v??i ca?c biê?n pha?p kiê?m soa?t xu??t kh??u d??a trên ly? do an ninh.

V??t liê?u ba?n d??n ma? Nh??t Ba?n ha?n chê? xu??t kh??u sang Ha?n Qu??c la? nguyên v??t liê?u quan tro?ng cu?a ca?c nga?nh c?ng nghiê?p nh? ?iê?n thoa?i di ???ng th?ng minh, chip....

XML 地图 | Sitemap 地图